Om regionrådet / Styringsdokumenter

Styringsdokumenter

Vedtekter for Regionrådet for Kongsvingerregionen

Regionrådet for Kongsvingerregionen sine vedtekter ble sist gang revidert i 2017. En av endringene var at navnet ble endret fra Glåmdal regionråd til Regionrådet for Kongsvingerregionen.'

Regional plan for idrett og fysisk aktivitet i Kongsvingerregionen.

Kommunene har i samarbeid utarbeidet en regional plan for idrett og fysisk aktivitet i Kongsvingerregionen. 

Formålet med å utarbeide planen har vært å videreutvikle idretts- og friluftspolitikken i Kongsvingerregionen i en retning som;

  • Gir et helhetlig anleggstilbud hvor arenaer er fordelt i regionen for å sikre at alle innbyggere har gode muligheter lokalt, og nasjonale muligheter regionalt.
  • Sikrer gode prioritering når det gjelder bygging og habilitering av idretts- og nærmiljøanlegg i regionen, stimulerer til etablering av flere interkommunale anlegg hvor driftsutgifter deles mellom kommuner, og hvor bygging i større grad finansieres gjennom spillemiddelordningen.
  • Øker antallet spillemiddelsøknader i regionen.
  • Styrker friluftslivet gjennom å tenke regionalt om turstier, løyper og tilhørende merking. Etablere flere nærmiljøanlegg i tilknytning til turstier, løypenett, for å ta ut mer av potensialet som ligger i Kongsvingernaturen og ikke minst Finnskogen.
  • Etablerer en felles plan for saksbehandlere innen idrett- og friluftsliv, som styrker samarbeid i regionen og som gir et større grunnlag for kompetanseutveksling og kompetanseheving.
  • Styrker samarbeid mellom lag- og foreninger på tvers av idrettsgrener o l, i regionen 

God selskapsstyring

Dokumentet ble vedtatt i samtlige kommuner i regionen høsten/vinteren 2009/2010.