Nyhetsarkiv / Uttalelse -


Uttalelse -

fra Glåmdal regionråd til transportetatenes grunnlagsdokument til NTP 2018-2029

Glåmdal regionråd har følgende to hovedprioriteringer for Nasjonal transportplan 2018-2029:

1. E16 mellom Slomarka og Herbergåsen må bygges som én sammenhengende trase, der både parsellene Herbergåsen-Nybakk og Herbergåsen-Slomarka prioriteres med oppstart i 2019. En fullføring av E16 gjennom Nes og Glåmdalsregionen vil være et meget viktig, nasjonalt tiltak for å få opp farten i innlandsøkonomien etter oljeprisfallet, samtidig som det forsterker den viktige forbindelsen mot Sverige.

2. Den foreslåtte godspakken generelt og for Kongsvingerbanen og Solørbanen spesielt støttes. En slik godspakke er et viktig steg i retning av å skape et robust og framtidsrettet løsning for transport av gods på bane. Det er viktig at dette grepet ses på som en helhet og at man ikke begynner å stykke opp dette i enkeltprosjekter. Det bør sikres økonomiske rammer for å etablere dobbeltsporparseller på Kongsvingerbanen så tidlig som mulig i planperioden. Dette er viktig om Kongsvingerbanen skal kunne ivareta og forsterke sin rolle både for gods- og persontransport. En samlet elektrifisering av Solørbanen fra Hamar til Kongsvinger i planperioden støttes som et sentralt grep i den helhetlige godsstrategien, og det er viktig at dette etterfølges av elektrifisering av Rørosbanen.

Glåmdal regionråd ber i tillegg Hedmark fylkeskommune vektlegge og prioritere følgende i sin uttalelse til NTP 2018-2029:

3. Det meste av midlene til jernbane i Østlandsområdet er bundet opp indre del av Intercity, Ringeriksbanen og tiltak i Oslo-navet. De økonomiske rammene til jernbaneutvikling på Østlandet må økes slik at det blir rom for å prioritere også andre viktige jernbaneprosjekt ut fra Oslo, herunder Kongsvingerbanen.

Østlandsstjerna med indre intercity, Ringeriksbanen og grenbanene bør prioriteres som utbyggingsstrategi for jernbaneutbygging på Østlandet. For potensialet og nytten av investeringer på grenbanene vises det til det analysearbeidet som grenbanekommunene har igangsatt som viser stor samfunnsnytte av tiltak på Kongsvingerbanen, Gjøvikbanen, Kongsbergbanen, Hovedbanen, Spikkestadbanen.

4. Mindre og mellomstore byers utfordringer synes i begrenset grad å være prioritert i grunnlagsdokumentene. Det forventes at det gjøres tilgjengelige nødvendige økonomiske virkemidler for å sikre en miljøvennlig utvikling av transportnettet også i de mindre byene. Det bør derfor jobbes med å styrke finansiering av sykkeltilrettelegging, kollektivknutepunkt og drift av buss også for de byene som ikke har bypakker/bymiljøavtaler.